PSYKOTERAPIA

Psykoterapia

Psykoterapeuteilla on erilaisia pohjakoulutuksia, joista yksi mahdollinen on psykologin koulutus, kuten minulla. Psykologian maisterin tutkinto (PsM) on ylempi akateeminen loppututkinto, jonka suorittaminen kestää yleensä 5–6 vuotta. Psykoterapeuttikoulutusta järjestävät yliopistot sekä yksityiset psykoterapiakoulutusyhteisöt. Itse valmistuin psykoterapeutiksi Oulun yliopistosta. 

Psykoterapiamuotoja ja -suuntauksia on useita erilaisia. Erilaiset psykoterapiamuodot lähestyvät ihmismieltä ja sen hoitamista hieman erilaisista näkökulmista. Suuntausten moninaisuus voi tuntua psykoterapiaan hakeutuvasta hämmentävältä. Onkin hyvä tietää, että tutkimusten mukaan psykoterapiasuuntauksien väliset tuloksellisuuserot eivät ole merkittäviä. Tuloksellisuuteen näyttää eniten vaikuttavan terapeutin ja asiakkaan toimiva yhteistyösuhde.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on asiakaskeskeinen, vuorovaikutuksellinen, tulevaisuussuuntautunut, tavoitteellinen ja voimavaroihin keskittyvä psykoterapiamuoto. Lääketieteellisen ja ongelmakeskeisen ajattelumallin vastakohtana ratkaisukeskeinen lähestymistapa ei ole kiinnostunut diagnooseista ja patologisoivasta ajattelusta, vaan etsii asiakkaan omasta kokemuksesta hänen voimavaroja, toiveita ja haaveita sekä pieniä askelia kohti parempaa.

Ratkaisukeskeisyyden yhtenä taustafilosofiana on sosiaalisen konstruktionismin ajatteluperinne kielestä todellisuuden luojana ja muokkaajana.Todellisuus ei ole objektiivinen ja kiistaton heijastuma maailmasta, vaan meidän ihmisten itsemme aktiivisesti luoma.  Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa tämä tuo mahdollisuuden tutkia yhdessä sitä, kuinka todellisuutemme muodostuu suhteessa omaan mieleemme sekä muihin ihmisiin ja pohtia keinoja, joilla vaikuttaa siihen millaista elämää elämme.

Ratkaisukeskeisyys poikkeaa monesta muusta suuntauksesta sen tulevaisuusorientaatiossa. Terapiakeskustelussa on koko ajan mukana toivotun tulevaisuuden kuva. Tämä ei tarkoita, etteikö menneisyyttä otettaisi huomioon. Menneisyydestä ja sen vaikeista, merkityksellisistä tapahtumista puhutaan siinä määrin, kun on tarpeellista, sekä pyritään aina yhdistämään menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus keskenään kokonaisuudeksi.

Psykoterapiaa asiakkaan tarpeiden mukaan

Ratkaisukeskeisyys on asiakaskeskeisyydessään joustava, monipuolinen, erilaisia tekniikoita salliva ja hyödyntävä ajattelu- ja työtapa. Työskentelytapa muovautuu jokaisen asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Työskentelyssä hyödynnän usein myös psykologin peruskoulutuksessa opittuja kognitiivisen terapian lähestymistapoja. Keskeisiä työskentelyn kohteita siinä ovat asiakkaan haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset ja niihin liittyvät hankalat tunteet.

Psykoterapiakoulutukseni tutustutti minut myös narratiiviisen (kertomukselliseen) terapiaan, jossa elämää nähdään tutkittavina tarinoina. Mahdollisten surullisten ja epäonnisten tarinoiden lomassa kulkevat pieninä huomaamattomina polkuina myös jotkut ilon, onnen ja rohkeuden kertomukset. Narratiivisessa lähestymistavassa tarkastellaan näitä vaihtoehtoisia tarinoita sekä tutkitaan myös sitä, kuinka yksilön tarinat liittyvät perheen, suvun, yhteiskunnan ja ajan kertomuksiin.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia voi olla kestoltaan lyhyttä (n. 5-20 kertaa) – tai pitkää (1-3 vuotta).

Kela voi myöntää psykoterapiaan kuntoutustukea. Tukea voi saada enintään kolmen vuoden ajan, mutta päätös tuesta tehdään aina vuodeksi kerrallaan. Lisätietoa Kelan kuntoutustuesta, mm. kuntoutuskorvauksesta ja omavastuuosuudesta: http://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia. Terapiaklinikka Hipon kautta tarjoan myös Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapiaa: http://www.hippoterapiaklinikka.fi/city/turku-psykoterapeutit/.