psykoterapiaa

ja työnohjausta

 

 

 

 

Olen Jutta Mattila.  Koulutukseltani olen psykologi, psykoterapeutti ja työnohjaaja. Työskentelyni lähtökohtana on asiakaskeskeisyys. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen, jolloin myös työskentelyprosessi ja työskentelytavat muotoutuvat jokaisen asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti ainutlaatuisiksi.

Jutta Mattila

Psykologi, psykoterapeutti ja työnohjaaja

Olen psykologian maisteri, laillistettu psykologi,  psykoterapeutti ja työnohjaaja (STOryn koulutussuositusten mukainen koulutus). Psykologian maisterin tutkinnon olen suorittanut Turun yliopistossa ja psykoterapiakoulutuksen Oulun yliopistossa. Olen toiminut psykologina vuodesta 2005 ja psykoterapeuttina vuodesta 2017 lähtien. Työurani aikana olen työskennellyt lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. 

Terapeuttina olen välitön, rauhallinen ja myötätuntoinen. Työskentelytyylini on aktiivinen, mutta samalla myös tilaa-antavaa. Työskentelyssäni painottuu asiakkaan arvostus ja tasavertaisuus. Toimin ikään kuin asiakkaan rinnalla turvallisena kanssakulkijana matkalla, jossa tutkimme yhdessä hänen elämäänsä, ajatuksiaan, voimavarojaan ja tunteitaan.

Työnohjaajana olen huumorintajuinen, välitön ja määrätietoinen luotaaja. Olen innostuksella ja arvostuksella mukana ammatillisen kasvun prosesseissa.

”Pienenkin tuikun sytyttäminen on arvokasta, vaikkei valo poistaisikaan pimeyttä kokonaan.”

-Yvonne Dolan

Olen erikoistunut seuraaviin 

Psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on asiakaskeskeinen, tulevaisuussuuntautunut, tavoitteellinen ja voimavaroihin keskittyvä psykoterapiamuoto. 

Ratkaisukeskeisyys on asiakaskeskeisyydessään joustava, monipuolinen, erilaisia tekniikoita salliva ja hyödyntävä ajattelu- ja työtapa. Työskentelytapa muovautuu jokaisen asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Työskentelyssäni hyödynnän mm. psykologian maisterin tutkinnossa sisäistämiäni kognitiivisen terapian lähestymistapoja. Keskeisiä työskentelyn kohteita siinä ovat asiakkaan haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset ja niihin liittyvät hankalat tunteet. Psykoterapiakoulutukseni tutustutti minut myös narratiiviisen (kertomukselliseen) terapiaan, jossa elämää nähdään tutkittavina tarinoina. Mahdollisten surullisten ja epäonnisten tarinoiden lomassa kulkevat pieninä huomaamattomina polkuina myös jotkut ilon, onnen ja rohkeuden kertomukset. 

Työnohjaus

Työnohjaus on tavoitteellista ja luottamuksellista yksilö- tai pienryhmätoimintaa, jossa tutkitaan, arvioidaan ja kehitetään omaa työtä, työn herättämiä tunteita ja kokemuksia, työroolia tai koko työyhteisön toimintaa.

Työnohjauksessa ohjattavan perustehtävä ja ammatti-identiteetti selkiytyvät ja vahvistuvat, työnilo lisääntyy ja työssä jaksaminen paranee. Työyhteisössä ilmapiiri ja luottamus paranevat, poissaolot vähenevät ja yhteistyö sujuvoituu.

Ryhmätyönohjauksessa tarkastellaan työnohjattavien suhdetta työhönsä, työroolia, työn herättämiä tunteita, työryhmän toimintaa, vuorovaikutusta, työn sujuvuutta ja sen häiriötekijöitä. Työnohjauksen teemat tuovat esiin, miten työyhteisön perustehtävä toteutuu ja miten rakenteet tukevat työntekijöiden toimintaa ja hyvinvointia.

Esihenkilöiden työnohjauksessa tutkitaan ohjattavan suhdetta omaan johtajuuteensa ja johtamiseen. Aiheet voivat liittyä oman työn organisointiin, ihmisten johtamiseen, tunteiden käsittelyyn sekä omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kliinisestä työnohjauksesta ja case-työnohjauksesta hyötyvät erityisesti vuorovaikutustyötä tekevät terveydenhuollon ammattilaiset. Minulla on 12-vuoden kokemus psykologin työstä koulumaailmassa ja oppilashuoltotyöskentelystä. Psykoterapiatyöskentelyä olen tehnyt v. 2017 asti, asiakkainani on ollut lapsia, nuoria ja aikuisia. 

Tarjoan työnohjausta vastaanotolla, etänä ja asiakkaan tiloissa. 

Ole yhteydessä, niin sovitaan sinulle tai työtiimillesi sopivin työnohjauksen muoto!

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus

Ymmärrän, että sukupuoli on ei-binäärinen rakenne, johon kuuluu useita erilaisia sukupuoli-identiteettejä ja, että sukupuoli-identiteetti ja seksuaalinen suuntautuminen ovat erillisiä, mutta toisiinsa vaikuttavia rakenteita. 

Tiedostan yhteiskunnan normatiivisuuden ja miten stigma, ennakkoluulot, syrjintä ja väkivalta vaikuttavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien terveyteen ja hyvinvointiin. 

Työskentelyssäni pyrin parhaani mukaan tunnistamaan itsessäni olevan heteronormatiivisuuden. Pyrin myös lisäämään tietoani seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolisuuden moninaisuudesta. 

Neuropsykiatrinen tietämys

Psykologitaustan ja työkokemuksen myötä minulla on laaja ymmärrys siitä, miten neuropsykiatrinen oireilu vaikuttaa aistikokemuksiin, tunteiden kokemiseen, sekä tunteiden ja käyttäytymisen säätelyyn ja kognitiivisen tiedon käsittelyyn. Näen neuropsykiatriset diagnoosit neurologisena monimuotoisuutena myös monine rikkauksineen, kuitenkin samalla ymmärtäen neurokirjolla olemisen tuomat elämänhaasteet tässä neurotyypillisille ihmisille rakentuneessa yhteiskunnassa.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on asiakaskeskeinen, vuorovaikutuksellinen, tulevaisuussuuntautunut, tavoitteellinen ja voimavaroihin keskittyvä psykoterapiamuoto. Lääketieteellisen ja ongelmakeskeisen ajattelumallin vastakohtana ratkaisukeskeinen lähestymistapa ei ole kiinnostunut diagnooseista ja patologisoivasta ajattelusta, vaan etsii asiakkaan omasta kokemuksesta hänen voimavaroja, toiveita ja haaveita sekä pieniä askelia kohti parempaa.

Ratkaisukeskeisyyden yhtenä tausta-ajatuksena on, että todellisuus tulee luoduksi meidän mielessämme, siinä kielessä, jota käytämme sekä meidän sosiaalisissa vuorovaikutussuhteissamme. Psykoterapiassa tutkimme, miten tuo todellisuus on mielessä luotuna ja pohdimme vaihtoehtoisia ajattelemisen ja kokemisen tapoja. 

Ratkaisukeskeisyys poikkeaa monesta muusta suuntauksesta sen tulevaisuusorientaatiossa. Terapiakeskustelussa on koko ajan mukana toivotun tulevaisuuden kuva. Tämä ei tarkoita, etteikö menneisyyttä huomioitaisi. Menneisyydestä ja sen ikävistä, merkityksellisistä tapahtumista puhutaan siinä määrin, kun on tarpeellista, ja pyritään aina yhdistämään menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus keskenään kokonaisuudeksi.

Ajankohtaista

Tiedotan, jos minulla on vapaita psykoterapiapaikkoja tai jos olen lomalla.

Ota yhteyttä

Minut tavoittaa parhaiten sähköpostitse:

jutta.mattila@ajatuksellapsykoterapiaa.fi

Puhelin

044-2451224

Vastaanotto

Valpurintie 9D

20300 Turku